Chiến lược nhân sự

Xây dựng bộ máy nhân sự hiệu quả, phù hợp và tinh gọn.
Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc hợp tác, liên kết với các Trường đại học, chuyên gia y tế đầu ngành để làm nền tảng cho hoạt động vận hành và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững.
Chuyên nghiệp hóa công tác tuyển dụng, đào tạo.
Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo và đào tạo lại cho CB-CNV để đáp ứng tốt yêu cầu công việc.
Thực hiện đánh giá và trả lương theo hiệu quả công việc.
Xây dựng và triển khai triệt để hệ thống quy trình, quy định kiểm soát nội bộ.