Vị trí tuyển dụng

Cotec Group
Cotec Healthcare
BV Đa khoa Đồng Nai - Khối B
BV Phụ sản Hà Nội - Cơ sở Đức Giang
BV Đa khoa Bình Định - Phần mở rộng
BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - GĐ2
Green Healthcare Clinics