MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ HỘI HÓA

      Từ việc nghiên cứu cẩn trọng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh/ thành phố và môi trường kinh doanh của ngành, Cotec Healthcare Holdings đã lựa chọn mô hình bệnh viện xã hội hóa với cơ chế hợp tác như sau nhằm tận dụng những điểm mạnh và triệt tiêu những điểm yếu của các mô hình kinh doanh công và tư: